Pera Pardina Consultors, Societat Limitada


Empresa
Serveis
Objectius
Metodologia
Obres
Contacte
Home


Mapa web
Nota Legal . Nif: B62770540

Produït per Estudio solver
 
Gestió de projectes i obres
Pera Pardina Consultors, Societat Limitada


Seguimient d'activitats
La nostra metodologia de treball consisteix en el seguiment de les activitats més representatives que desenvolupem per aconseguir els objectius i que de forma resumida són:

Previs a l'execució de l'obra:
Assistir a les reunions amb l'Arquitecte i el Promotor, col.laborar en la redacció del Projecte i aconsellar sobre la viabilitat del mateix per el que fa referència a la qualitat i la incidència en el cost, realitzant estudis ràpids de costos amb solucions alternatives i aconsellant sobre els aspectes econòmics i tècnics de les solucions esmentades.
Preparar i completar tots els documents i disposicions necessàries per a la petició d'ofertes, (Amidaments per a valorar, Quadre d'Acabats, Planning, etc.), realitzant quadres comparatius de les ofertes rebudes i col.laborant en la confecció del Contracte i en l'Adjudicació de les obres.

Durant l'execució i finalització de les obres:
Coordinació del Constructor, Industrials i Direcció Facultativa de les obres per al compliment d'un planning, comprovant i conformant les certificacions segons les clàusules dels contractes, assessorant en cas de preus contradictoris, controlant econòmicament les variants que poden aparèixer, portant un compte d'adicions i/o deduccions i informant de les desviacions del cost final, tot mitjançant informes mensuals (Reports).
Coordinació i tramitació per als treballs de Recepció de les obres, Escomeses definitives i Legalitzacions de l'Edifici.

     
Español Català English